Kim jesteśmy? Co robimy?

TYTUŁOWE

certyfikat

Nasze  przedszkole jest miejscem, w którym zaspakajamy potrzeby rozwojowe dzieci, przekazujemy system wartości, rozwijamy zdolności, umiejętności poznawcze, społeczne, ruchowe. Dzieci objęte są troskliwą, serdeczną opieką, panuje miła, domowa atmosfera.
Przebywając w przedszkolu, wychowankowie mają okazję do wielu kontaktów interpersonalnych, uczą się zachowań społecznych, umiejętności rozwiązywania konfliktów, akceptacji, tolerancji, empatii, przezwyciężania egocentryzmu. Z racji tego, że przedszkole jest placówką integracyjną dzieci sprawne i te o specjalnych potrzebach tworzą jedną, lubiącą się rodzinę.

Wychowanie w przedszkolu to także możliwość zdobywania wiedzy i umiejętności. Dzieci uczą się podczas codziennych zabaw i zajęć oraz w czasie pobytu na świeżym powietrzu. przedszkole2014small

W pracy realizujemy metody rozwijania twórczej postawy dzieci np.: techniki parateatralne, zabawy rozwijające ekspresję słowną, plastyczną.

certyfikat Ważną rolę spełniają zajęcia ruchowe w wykorzystaniu metod W. Sherbone,    R. Labana, K. Orffa, J.C. Thulin oraz techniki relaksacyjne i taniec.
Nasze przedszkole położone jest w centrum miasta, mieści się w piętrowym, murowanym budynku, otoczonym dobrze utrzymanym ogrodem, wyposażonym w urządzenia do zabaw. Zlikwidowano bariery architektoniczne, jest wygodny podjazd dla wózków dziecięcych.
Dla potrzeb dzieci przeznaczonych jest 11 sal. Sale są funkcjonalnie urządzone, wyposażone w odpowiedni sprzęt, pomoce dydaktyczne, zabawki, książki, kąciki zainteresowań, kąciki relaksacyjne.
Dodatkowymi pomieszczeniami do pracy z dziećmi, również z dziećmi niepełnosprawnymi są: gabinet psychologiczny, gabinet logopedyczny, pomieszczenia komputerowe (program Kidsmart), sala rehabilitacyjna, sala doświadczania świata, biofeedback. Sale i gabinety specjalistyczne wyposażone są w odpowiednie pomoce, sprzęt i urządzenia.

certyfikatPlacówka otrzymała dofinansowanie ze środków PFRON na likwidację barier architektonicznych i sprzęt do rehabilitacji.
  Ważną rolę w integracji dzieci zdrowych i niepełnosprawnych pełnią rodzice. Są oni częścią naszej przedszkolnej społeczności. Staramy się włączać rodziców do naszych działań. Rodzice są zapraszani na uroczystości   i imprezy przedszkolne, organizujemy dla nich wycieczki, zajęcia otwarte i zebrania. Kontakty te służą przekazywaniu informacji o dziecku i wzmacniają poczucie odpowiedzialności za przedszkole.

certyfikatcertyfikatcertyfikat

Więcej w tej kategorii: Kadra i specjaliści »