Język angielski

Zajęcia z języka angielskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym niosą ogromne korzyści dla ich rozwoju emocjonalnego, społecznego i intelektualnego. A co najważniejsze pozwalają od najmłodszych lat oswajać się z językiem, co ma wpływ na budowanie językowej pewności siebie oraz dalszy rozwój edukacyjny dziecka. Poznawanie języka obcego rozwija świadomość językową oraz rozbudza ciekawość kulturową. Zajęcia mają zapewnić dzieciom możliwość nauki piosenek, wierszyków w języku angielskim oraz poznania licznych gier i zabaw znanych w krajach anglojęzycznych. Ponadto zaznajomienie z kulturą krajów anglojęzycznych ma na celu przełamywanie barier obcości, zaszczepienie w dziecku tolerancji i wrażliwości w odniesieniu do obcego języka i ludzi nim się posługujących.

Język angielski w naszym przedszkolu to nic innego jak zabawa, w której głównymi sprawnościami językowymi rozwijanymi w grupach dzieci 3-6 letnich są: rozumienie ze słuchu i mówienie. Przyzwyczajamy dzieci do poleceń wydawanych w języku obcym, słuchania historyjek, rymowanek, wyliczanek oraz filmów w sposób najbardziej przyjazny dzieciom, a mianowicie w zabawach muzycznych, ruchowych, plastycznych, dramowych czy grach językowych. Dzięki temu przedszkolaki uwrażliwiają się na brzmienie języka obcego, doskonaląc rozumienie znaczenia słów czy zwrotów z kontekstu. Wraz z wzrostem poczucia bezpieczeństwa u dzieci są one zachęcane do reagowania
i wypowiadania rutynowych zwrotów w sytuacjach życia codziennego przedszkolaka, do śpiewania piosenek, powtarzania wierszyków i rymowanek, aby kształcona była sprawności mówienia.

Nauka języka angielskiego odbywa się w sposób zbliżony do naturalnego nabywania języka ojczystego, przez aktywne działania dzieci wywołujące określone przeżycia i emocje, multisensorycznie – wszystkimi zmysłami. Zajęcia bazują na wielozmysłowym poznaniu świata – słuchaniu, dotykaniu, próbowaniu, mówieniu, obserwacji, a przede wszystkim działaniu. Praca z dziećmi oparta jest na wielu ciekawych pomocach dydaktycznych, kolorowych obrazkach, piosenkach, wyliczankach, pacynkach, bajkach, filmach oraz na pomocach tworzonych samodzielnie, uwzględniając potrzeby każdej z grup wiekowych. Zakres materiału realizowany podczas zajęć przygotowujących do posługiwania się językiem obcym nowożytnym odzwierciedla zainteresowania dzieci i odnosi się do ich bezpośredniego otoczenia, rodziny, przyjaciół, zabawek, codziennych czynności, zabaw oraz znanych im bajkowych postaci.