REGULAMIN FUNKCJONOWANIA MONITORINGU

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Dyrektora Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego Mały Artysta

 w Łomży


z dnia 30.08.2021r.

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO

w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym Mały Artysta w Łomży

 PODSTAWA PRAWNA:

 - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. Urz. UE1119 z 4 maja 2016r.)

- Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

I. ZAPISY OGÓLNE

 1. Procedura funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym Mały Artysta w określa:

- zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w placówce, 

- infrastrukturę, która objęta jest monitoringiem wizyjnym, 

- miejsca instalacji kamer systemu na terenie przedszkola, 

- cele instalacji monitoringu,

- zasady rejestracji i zapisu informacji oraz sposoby ich zabezpieczenia,

- zasady wykorzystania i przekazywania zapisów monitoringu wizyjnego, 

- określenie mierników funkcjonowania systemu monitoringu.

II. ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO NA TERENIE NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKLA INTEGRACYJNEGO MAŁY ARTYSTA

 1. Budynek przedszkola posiada oznaczenia „OBIEKT MONITOROWANY”.
 2. Monitoring funkcjonuje całą dobę.
 3. Monitor umożliwiający bezpośredni podgląd ze wszystkich kamer zainstalowanych 
     na terenie przedszkola znajduje się w gabinecie dyrektora.
 4. Rejestracji i zapisowi na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja).
 5. Do rejestracji obrazu służą urządzenia wchodzące w skład systemu rejestracji spełniającego wymogi określone odpowiednimi normami.
 6. Do nagrań dostęp posiada wyłącznie dyrektor przedszkola. Dyrektor może upoważnić innego pracownika do obsługi oraz przeglądania zarejestrowanych zapisów z monitoringu.

III. INFRASTRUKTURA OBJĘTA MONITORINGIEM WIZYJNYM

 1. Infrastruktura objęta monitoringiem wizyjnym w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym Mały Artysta, obejmuje teren:
 • zewnętrzny - 5 kamer,   
 • teren wewnątrz przedszkola -3 kamery.
 1. Kamery zlokalizowane są w następujących miejscach:

a) kamery zewnętrzne: brama wjazdowa do przedszkola, wejście główne do budynku, chodnik do żłobka, plac zabaw- dwie kamery,

b) kamery wewnętrzne: hol główny na parterze budynku, szatnia żłobka na parterze ,korytarz na piętrze.

IV. CELE INSTALACJI MONITORINGU

 1. Cele instalacji i funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie placówki to: 

- promowanie bezpieczeństwa w przedszkolu poprzez stały nadzór wideo nad miejscami,
w których mogą wystąpić zachowania naruszające bezpieczeństwo na terenie przedszkola
i w przedszkolu (wyjście dziecka bez opiekuna, odbiór dziecka przez osoby nieupoważnione), 

- zapobieganie ryzykownym zachowaniom (kradzieże, dewastacje),  

- monitoring osób wchodzących na teren przedszkola, 

- ochrona mienia przedszkola.

V. ZASADY REJESTRACJI I ZAPISU INFORMACJI ORAZ SPOSOBY ICH ZABEZPIECZENIA

 1. System monitoringu wizyjnego w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym Mały Artysta składa się z: 

- kamer rejestrujących zdarzenia wewnątrz i na zewnątrz budynku przedszkola,

- urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz na serwerze on-line; 

- kolorowego monitora pozwalającego na bezpośredni podgląd zdarzeń. 

 1. Zapisy rejestratora przechowywane są 10 dni , a następnie automatycznie kasowane. 
 2. Dostęp do danych rejestratora zabezpieczony jest hasłem znanym dyrektorowi oraz serwisantowi systemu. 
 3. Żaden pracownik przedszkola, poza dyrektorem i osobą upoważnioną nie posiada uprawnień do obsługi i przeglądania zarejestrowanych zapisów monitoringu.
 4. W razie potrzeby, wszystkie indywidualne zapisy wideo przenoszone są z rejestratora na pamięć przenośną.

VI. ZASADY WYKORZYSTANIA ZAPISÓW MONITORINGU WIZYJNEGO

 1. Dopuszcza się wykorzystanie zapisów wideo do kontrolowania przestrzegania zasad obowiązujących w przedszkolu w celach profilaktycznych.
 2. Nagrania mogą być wykorzystane do wstecznej analizy rejestrowanych zdarzeń, udostępnione do wglądu upoważnionemu ustnie przez dyrektora przedszkola nauczycielowi lub innemu pracownikowi przedszkola.
 3. Nagrania za zgodą dyrektora przedszkola mogą zostać zaprezentowane rodzicom lub pracownikom przedszkola w celu ustalenia rzeczywistych faktów zdarzenia.
 4. W sytuacji zaistnienia zdarzenia wynikającego z celów instalacji systemu monitoringu wizyjnego dopuszcza się wykorzystanie zapisów wideo do jego analizy oraz oceny, a także przekazania kopii zapisu na płycie CD/DVD oraz na pendrive organom ścigania, na ich pisemny wniosek.
 5. Przedszkole może używać zapisu monitoringu w celu wykrycia sprawców przestępstwa. Może on także zostać wykorzystany jako dowód we wszczęciu postępowania dyscyplinarnego w związku z egzekwowaniem prawa i procedur wewnątrz przedszkolnych wobec wszystkich członków społeczności przedszkola.

VII. MIERNIKI FUNKCJONOWANIA SYSTEMU MONITORINGU

 1. Nauczyciel lub pracownik przedszkola, który otrzymał  informację o zdarzeniu lub sytuacji wynikającej z celu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w przedszkolu, mogącego mieć miejsce w obszarze objętym kontrolą kamer ma obowiązek niezwłocznie zgłosić ten fakt dyrekcji przedszkola. 
 2. Zapisy monitoringu są kontrolowane doraźnie oraz w sytuacjach związanych
  z pojawiającymi się zagrożeniami w rejonach zainstalowanych kamer lub łamaniem zasad ustalonych w przedszkolu.

VIII. ZASADY PRZEKAZYWANIA ZAPISÓW MONITORINGU WIZYJNEGO

 1. Dane z zapisu monitoringu wizyjnego mogą zostać udostępnione instytucjom państwowym w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych takim jak Policja, Sąd, Prokuratura na pisemny wniosek.
 2. Przedstawiciel instytucji wymienionych w punkcie 1 zobowiązany jest pisemnie pokwitować odbiór płyty bądź pendrive’a, z którego sporządza się protokół przekazania.
 3. Pendrive oraz płyta, na którą skopiowano pliki z monitoringu wizyjnego przedszkola powinna zostać zapakowana do koperty, opisana (krótki opis zdarzenia, jego data) oraz opieczętowana.
 4. Osoba fizyczna, rodzic lub dziecko reprezentowany przez rodzica, będący obiektem zdarzenia zarejestrowanego przez monitoring wizyjny ma prawo żądania wglądu do jego zapisu wyłącznie na pisemny wniosek złożony do dyrektora przedszkola (załącznik 1.1,1.2).

IX. ZAPISY KOŃCOWE

 1. Monitoring wizyjny może być systematycznie modernizowany, jeżeli wynika to z potrzeb przedszkola oraz możliwości finansowych.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, ostateczną decyzję podejmuje dyrektor przedszkola.
 3. Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w przedszkolu wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r.

  Załącznik nr 1.1

  Załącznik nr 1.2

  Pełny teks dokumentu z załącznikami

Więcej w tej kategorii: INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU NAU Kids »